Ilse ondervraagt de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en Asielbeleid op woensdag 21 april 2010

De stad Aalst is, als tweede stad in Vlaanderen, van start gegaan met het formuleren van adviezen ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken in concrete regularisatiedossiers. Iedereen die een regularisatieaanvraag indient en daarbij gebruik maakt van het artikel ‘duurzame verankering’ wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met burgemeester Ilse Uyttersprot.

Een 120-tal regularisatiekandidaten werden op die manier al getest op hun kennis van het Nederlands en hun binding met de stad Aalst. Op die manier wordt misbruik maximaal uitgesloten: “Mensen die behoorlijk Nederlands spreken en kunnen aantonen dat ze geïntegreerd zijn in hun omgeving komen in aanmerking voor een positief advies. Asielzoekers die de taal niet spreken en geen binding kunnen aantonen met onze stad krijgen een negatief advies. Voor mij is een behoorlijke kennis van het Nederlands een belangrijk element om lokale verankering te bewijzen. Zeker wanneer je die inroept als basis voor regularisatie” aldus Ilse Uyttersprot.

In het verlengde hiervan heeft Ilse Uyttersprot de staatssecretaris voor asiel- en migratiebeleid ondervraagd in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Voor de lokale besturen die gebruik maken van hun recht tot facultatief advies was het immers niet duidelijk wat de termijn is waarbinnen de Dienst Vreemdelingenzaken de toegezonden adviezen zal behandelen. Evenmin was duidelijk in welke mate de minister ze in rekening zal brengen bij zijn oordeel.

Voor wat betreft dit laatste hoeven de burgemeesters zich zeker geen illusies te maken. “Het advies vormt één van de elementen waarmee wordt rekening gehouden in de dossiers. Het is de woonstcontrole door de politie die blijft gelden als basiscriterium om regularisatieaanvragen te weigeren en uiteindelijk is het de bevoegde minister die ter zake een beslissing neemt” zo stelde staatssecretaris Wathelet. Een vaste termijn waarbinnen een uitspraak over de dossiers moet gedaan worden is er bovendien niet.

Toch zal burgemeester Uyttersprot verdergaan met het voeren van persoonlijke gesprekken met asielzoekers: “Ook al gaat het hier slechts om een facultatief recht van de burgemeesters, toch sta ik er op dat de minister rekening houdt met ons oordeel” zo stelt ze.

Klik hier voor het verslag van de commissie Binnenlandse Zaken

Zie ook artikel: Burgemeester maakt gebruik van facultatief recht om illegalen te spreken in het kader van de regularisatieprocedure