Ilse in het parlement


Van 2007 tot 2010 was Ilse, naast burgemeester van de stad Aalst, ook Federaal Volksvertegenwoordiger in de Kamer van Volksvertegenwoordigers te Brussel. Als vast lid van de commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht diende zij elke dinsdag naar het Paleis der Natie af te zakken. Daarenboven was Ilse plaatsvervangend lid van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de commissie voor het Bedrijfsleven en de Bijzondere Commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de Parlementaire Werkzaamheden. Iedere donderdag werd ze bovendien verwacht in het parlementair halfrond om als lid van de meerderheid de plenaire vergadering bij te wonen.


De taak van een volksvertegenwoordiger is tweeërlei. Enerzijds treden zij wetgevend op: ieder parlementslid beschikt over de bevoegdheid om wetsvoorstellen en voorstellen tot wijziging van de bestaande wetgeving in te dienen. Anderzijds beschikken ze over de mogelijkheid om de uitvoerende macht, zijnde de federale ministers van dit land, te controleren. Dit door middel van de parlementaire mondelinge of schriftelijke vragen, waardoor een minister bevraagd kan worden over een bepaalde handeling of beleid, door middel van de interpellatie en de bijhorende moties, waardoor een minister ter verantwoording wordt geroepen en het vertrouwen in zijn kunnen al dan niet wordt bevestigd.


Uiteraard kan elke volksvertegenwoordiger niet in elke materie of elke federale bevoegdheid gespecialiseerd zijn. Bij de uitvoering van de twee bovengenoemde taken probeerde Ilse zich dan ook te focussen op enkele thema’s die haar nauw aan het hart liggen: de brandweer en zijn op til staande hervorming, de lokale politie, de drugproblematiek en de zelfstandigen en ondernemers. Als burgemeester van de stad Aalst vindt zij het belangrijk om voornamelijk de lokale noden bij de ministers aan te kaarten. Onregelmatigheden, ergernissen en problemen op dit niveau moeten ook de nodige aandacht geschonken worden, omdat ze vaak het merendeel van onze bevolking treffen en bezighouden.


Voor een overzicht van haar wetsvoorstellen en de parlementaire schriftelijke en mondelinge vragen kan je de website van de kamer raadplegen: www.dekamer.be.